Bollnäs kommun – E-tillsyn och digitalisering i möjligheternas kommun

Bollnäs kommun i vackra Hälsingland har som mål att skapa Sveriges bästa äldreboende. Här har man tidigt insett att välfärdsteknik och digitalisering är ett viktigt verktyg för att nå det målet och för att främja framtidens vård och omsorg. I takt med en växande åldrande befolkning ser anställda i kommunen hur detta är den enda möjligheten för att räcka till i framtiden och samtidigt kunna bibehålla god kvalitet inom vården. Redan idag arbetar en fjärdedel av alla arbetande Bollnäsbor inom vård- och omsorgsbranschen, så behovet av digitala lösningar är stort för att förbättra och effektivisera verksamheten.

Ingela Hedblom är verksamhetsutvecklare på Socialförvaltningen i Bollnäs kommun och har alltid haft ett drivande intresse av att förbättra och utveckla verksamheten hon jobbar i. Hon har också en väldigt positiv inställning till välfärdstekniken och de möjligheter som den ger, något hon delar med såväl socialchefen som socialnämnden i kommunen. Tidigare arbetade Ingela som enhetschef inom äldreomsorgen och såg hur verksamheten som då använde
sig av papper och penna var ineffektiv och inte gav fullt utrymme för den potential som finns inom vården. När kommunen därför bestämde sig för att satsa och köpa in ett digitalt planeringssystem var Ingela ivrig att engagera sig – hon tog tjänstledigt från sin dåvarande tjänst och blev tilldelad ansvaret för införandet av systemet i hela kommunen. Senare, i samband med att ytterligare ett IT-system skulle introduceras, skapades tjänsten verksamhetsutvecklare vilket Ingela arbetar som än idag. Efter införandet har Bollnäs kommun tagit nästa steg vidare genom att börja använda E-tillsyn via kamera.

Utmaning: Tid- och personalkrävande nattillsyn

Lösning: Phoniro E-tillsyn

Fördelar: Bättre arbetsmiljö för personalen och mer självständiga brukare

Tiden innan nattillsyn

Ingela har tydliga minnen av tiden innan man började använda sig av E-tillsyn. Nattillsynen var då ett område som tog mycket tid, resurser och personal i anspråk. Personalen var exempelvis ofta dubbelbemannad, delvis för trygghet men även för att det inte fanns tillräckligt med bilar tillgängliga för att åka en och en. Personalen kände sig också ofta otillräcklig, berättar Ingela. De upplevde det som jobbigt och bakvänt att behöva lämna en brukare som var vaken och som behövde mer tid eller sällskap för att man var tvungen att åka till nästa person som troligtvis låg och sov och därmed skulle bli störd i sin viktiga nattsömn.
Det fanns helt enkelt flera anledningar till att fundera på nya möjliga lösningar för att underlätta nattillsynen för både personal och brukare. När Ingela fick veta att Phoniro lanserat tjänsten för digital nattillsyn via kamera var det därför högst intressant och välkommet. Hon presenterade lösningen för ledningen i kommunen där man sedan tog beslutet att införa tjänsten.

Strategier och verktyg för ett lyckat införande

I samråd med Phoniro arrangerade Ingela snart ett informations- och introduktionstillfälle där alla målgrupper som kunde komma att beröras av förändringen bjöds in – enhetschefer, biståndshandläggare, dag- och nattpersonal samt larmtekniker. Tillsammans med Phoniros anställda presenterades tjänsten och tillhörande produkter demonstrerades. Bland annat fick deltagarna se hur stor kameran är, hur bilden ser ut och alla som var på plats fick möjligheten att ställa och få svar på sina frågor. Vid denna tid, våren 2015, var det väldigt kontroversiellt med tillsyn via kamera och media framställde ofta kameran med negativ klang i sin rubriksättning. Därför var det extra viktigt att alla skulle få en möjlighet att se hur det faktiskt fungerade i verkligheten för att kunna bilda sig en egen uppfattning om den välfärdstekniska lösningen. För att tillmötesgå detta installerades en kamera i en visningslägenhet som var öppen för alla kommunens medborgare att besöka och information på kommunens hemsida publicerades. Ingela tog kontakt med både tidning, lokalradio och tv för att nå ut till så många som möjligt. Det skapades också en informationsfolder som biståndshandläggaren eller kamerainstallatören kunde ta med till brukaren – allt för att alla inblandade skulle känna en så stor trygghet som möjligt med den nya digitala lösningen.

I Bollnäs har man även använt den genomtänkta strategin att införandet av ett nytt system sker i den grupp som visat sig mest positiva till den nya lösningen. När den gruppens goda erfarenheter sedan sprider sig har införandet i övriga verksamheter visat sig gå både enklare och har bemötts med en ökad positiv inställning. Resultatet av allt detta har varit att e-tillsynen har blivit en väldigt väl mottagen nyhet i kommunen och det händer nu att anhöriga till brukare kontaktar Ingela för att tala specifikt om just välfärdsteknik och de möjligheter den bidrar med!

Positiva effekter

Ingela ser många fördelar med den digitala nattillsynen och den har fört med sig många positiva effekter för såväl personal som brukare. Bland annat innebär den att brukaren inte längre behöver riskera att väckas av personal på natten, men ändå behåller en fortsatt god trygghet och vetskap om att personalen finns tillgänglig om det skulle behövas. Detta ger också en ökad livskvalité om dagen när brukaren kan tillgodose sig den betydelsefulla nattsömnen utan att bli störd.
För personalen har omställningen till e-tillsyn medfört att man nu äntligen känner att man räcker till. Nu behöver inte personalen fysiskt förflytta sig och lägga tid på att åka omkring, utan kan istället finnas till för de brukare som är i behov av omsorg. Man behöver bara avvika en kort stund för att utföra tillsynen via en surfplatta och sedan återgå till brukaren man befinner sig hos. I början var några ur personalen oroliga för att välfärdstekniken skulle innebära att man blev av med sitt jobb, men allt eftersom man upplevde att tiden kunde utnyttjas mer effektivt, att stressen minskade och arbetsmiljön förbättrades så har det bara varit positiva reaktioner. I ett första steg användes lösningen enbart för nattlig tillsyn inom hemtjänsten, men numera har man även successivt utökat den digitala tillsynen till att gälla både dag och natt inom såväl hemtjänst som särskilt boende.

Sveriges bästa äldreboende

För Bollnäs kommun är digitalisering en mycket viktig fråga. De har tidigt konstaterat att detta är enda möjligheten för att kunna räcka till i framtiden och samtidigt kunna bibehålla sin goda kvalitet. – ”Digitalisering innebär att vi måste inse att vi inte kan jobba likadant som man alltid har gjort. Vi måste förändra arbetssättet” berättar Ingela.Hon fortsätter med att poängtera att förändringar i arbetssättet är en process som behöver få ta tid. I kommunen har man också insett hur viktigt det är att ligga i framkant om man vill att fler personer ska söka jobb inom vård och omsorg och även vilja stanna kvar. ”Om Bollnäs kommuns äldreomsorg ska vara en fortsatt attraktiv arbetsgivare så gäller det att ta vara på alla innovativa lösningar som finns” säger Ingela.
Bollnäs kommun har tagit digitaliseringen långt. Målet är att skapa Sverige bästa äldreboende och vi hoppas få återkomma till Bollnäs för att glädjas med dem när de nått sitt mål!

Den allra viktigaste fördelen är att brukaren upplever en fortsatt god trygghet och får möjlighet att känna sig mer självständiga, men även att digital tillsyn har medfört att personalen inte längre riskerar störa eller väcka brukaren.

Ingela Hedblom
Verksamhetsutvecklare på Socialförvaltningen, Bollnäs kommun