Hållbarhet och kvalitet

Vi tar ansvar

Vi på Phoniro tar ansvar. Att integrera kvalitetskriterier och hållbarhetsaspekter genom hela vår verksamhet är bra för kunderna, medarbetarna och samhället 

Hållbarhet kräver ett gemensamt engagemang

Genom att samarbeta och dela med oss av idéer och kreativitet kan vi uppnå våra mål. Alla våra medarbetare ska agera i enlighet med ASSA ABLOY:s hållbarhetsstrategi, som inkluderar miljöhänsyn, utveckling och främjande av hållbara produkter, hälsa och säkerhet, socialt ansvar och våra affärspartners efterlevnad. Vårt hållbarhetsprogram för 2023-2025 kompletterar ASSA ABLOY-koncernens långsiktiga klimatåtagande att sätta upp vetenskapsbaserade mål i linje med Parisavtalet.


ASSA ABLOY:s hållbarhetsarbete

Vill du veta mer om ASSA ABLOY-koncernens Sustainability Program och hållbarhetsarbete rekommenderar vi ett besök på koncernens hållbarhets- och innovationswebb (informationen är på engelska).  

Miljö

Phoniro uppfyller intressenternas behov och miljökriterier genom att styra miljöarbetet.

 • I samarbete med våra kunder kan vi producera och leverera den bästa möjliga lösningen med fokus på välfärdsteknik
 • Phoniro utvecklar löpande våra medarbetares kompetens för att uppfylla våra miljökriterier
 • För att öka medvetenheten om hållbarhetsfrågor tillhandahåller vi korta, interaktiva webbkurser för medarbetarna och ger dem befogenhet att agera
 • Våra miljöteam i divisionen hjälper oss att verka på ett mer effektivt, innovativt och hållbart sätt
 • Phoniro är ansluten till El-Kretsen i Sverige AB och följer därmed förordningen om producentansvar för elutrustning (SFS 2014:1075, 2014:1078) samt förordningen om producentansvar för batterier (SFS 2008:834)
 • Phoniros plan för Science Based Targets fokuserar på åtgärder för inköp av elektronik och mekanik samt energiförbrukning under produkters använding hos kunden. 
 • Phoniros miljöaspekter som anses vara betydande: 
  • Hållbart inköp av elektronik och metaller
  • Energiförbrukning
  • Återvinning och återbruk av produkter och material
  • Hänsyn till miljö- och hållbarhetsaspekter vid produktutveckling

Avfallshantering & återvinning

Materialinnehåll

Phoniros produkter innehåller elektronik och batterier, det är därför viktigt att de kasseras på ett korrekt sätt i enlighet med lagar och förordningar. När produkter är uttjänta ska de samlas in, sorteras och transporteras till mottagningsplats för elavfall, insamlingsplats för batterier eller närliggande återvinningscentral på ett miljösmart och säkert sätt. Vid behov kan du kontakta myndigheter eller lokal återvinningscentral för att få anvisningar och information om hantering och återvinningsalternativ.

Märkning

Alla produkter som Phoniro tillhandahåller för användning av slutkunder och som omfattas av WEEE-direktivet är märkta med WEEE-symbolen (den överstrukna tunnan). Produkter som omfattas av WEEE-direktivet lämnas till insamlingsplats för elavfall. 

Litiumbatterier

Litiumbatterier klassas som farligt gods då de kan orsaka skador på människor, miljö eller egenom om de inte hanteras på rätt sätt. Det finns särskilda bestämmelser för märkning, förpackning och transport av använda litiumbatterier samt förpackning och transport av skadade och defekta litiumbatterier. Vid behov kan du inhämta mer information om lagkrav och föreskrifter hos MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

Kvalitet

Phoniro uppfyller kundernas behov och kvalitetskriterier genom ett strukturerat kvalitetsarbete.

 • Vi har en bred kompetens kring äldreomsorg och hur välfärdsteknik kan användas för att stödja och förbättra verksamheten hos våra kunder
 • Vi har väl etablerade samarbeten med utvalda partners och ett gott rykte på marknaden, vilket leder oss till goda och långa relationer med våra kunder
 • Vi utvecklar löpande våra medarbetares kunskap och kompetens och för att bidra till att uppfylla kvalitetsmål
 • Kvalitetsledningssystemet är tredjeparts-certifierat enligt den senaste standarden inom ISO 9001
 • Målsättningar
  • Kundnöjdhet
  • Leveransprecision
  • Kvalitetsnivå på leveranser (SLA)
  • Minska kvalitetsbristkostnader

Våra värden

Phoniro har verksamheter i hela Norden där vi är en viktig arbetsgivare som skapar arbetstillfällen. Våra värderingar och övertygelser är en del av vår identitet.

Våra tre kärnvärden är:

  • Empowerment – Vi har förtroende för människor
  • Innovation – Vi har modet att förändra
  • Integritet – Vi står upp för det som är rätt

För oss är det naturligt att vi engagerar oss i samhället som vi verkar i. Vi ser tydliga fördelar med ett nära samarbete med högskolor och universitet i närområdena.